Tuesday, April 1, 2008

Tin Man slips on Bozo the Clown